Betaling

Betalen

U kunt bij ons contant betalen of pinnen. De nota voor uw ziektekostenverzekeraar krijgt u meteen mee. Mocht u bij uitzondering toch via bank of giro betalen, dan dient u het bedrag binnen 30 dagen rechtstreeks aan ons over te maken. Dus niet door uw verzekeraar laten overmaken naar ons ("uitbetaling aan derden"). De kosten kunt u dan zelf bij uw ziektekostenverzekeraar declareren.
Bij het volgende bezoek dan wel graag rekening houden met contante betaling of pinnen.

 

 

Verhinderd? Laat het tijdig weten! Bellen, fax, sms-bericht, appje, briefje op de post: alles kan. Met een lange wachtlijst is het vervelend als er vrije plekken in de agenda ontstaan, terwijl er mensen zijn die graag in uw plaats willen komen. Tevens is het ook in uw eigen belang! Niet afgezegde consulten worden volledig in rekening gebracht

 

 

 

Betalingsvoorwaarden

* Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen, beroepshalve verricht.

* De gedeclareerde bedragen zijn terstond opeisbaar zonder korting.

* Reclames kunnen slechts worden ontvangen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk worden ingediend binnen 30 dagen na de declaratiedatum. Indien de debiteur aangaande het gedeclareerde een specificatie of toelichting wil ontvangen, kan hij dit tot uiterlijk 30 dagen na declaratiedatum kenbaar maken. Bij gebreke hiervan wordt de declaratie als tussen partijen juist en vaststaande aangemerkt.

* Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de declaratiedatum. Na het verstrijken van deze termijn staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen.

*Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de debiteur conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-141.html).